Sign in | Registration Česky


Veřejná sbírka na zachování starých odrůd ovocných stromů

Význam starých odrůd ovocných stromů lze hodnotit z mnoha úhlů pohledu. Naši předkové po staletí vysazovali ovocné stromy a tím vytvářeli jedinečný ráz české krajiny.

Pestrost tvarů a chutí – pro dnešního spotřebitele jen těžko představitelná, se odráží také v jazyce – Řechtáč červený, Hvězdnatá reneta, Strýmka, Malinové hornokrajské, Jadernička moravská, Grávštýnské červené…

Podrobněji se tématu starých ovocných dřevin věnuje Ondřej Dovala ve svém příspěvku na stránkách Potravinové zahrady.

O záchranu genetických zdrojů a jejich návrat do krajiny dlouhodobě usiluje také Ekologické centrum Meluzína, které vyhlásilo veřejnou finanční sbírku na získání prostředků nutných k registraci jednotlivých odrůd. Více už pan Martin Lípa z EC Meluzína:


Vážení přátelé starých odrůd ovocných stromů, lučních sadů a velkých ovocných stromů, obracím se na vás v následující věci.

Zhruba od února roku 2015 vedeme jednání s Ministerstvem zemědělství České republiky (MZe) a později i s představiteli různých odborů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) nové formě i obsahu „registrace“ odrůd jako nutné podmínky uvádění do oběhu = množení a prodej školkaři. Stávající systém spočíval v tom, že školkař měl popis odrůdy u sebe a na požádání jej předložil. Obsah ani forma popisu odrůdy nebyla stanovena. Školkař nahlásil pouze jméno odrůdy a počet kusů kolik jí bude množit.

Tento systém nemůže dále pokračovat. Nařízení Evropské komise požaduje od členských států aby odrůdy měly buď úřední popis (je přímo vytvořen státním úřadem) nebo alespoň úředně uznaný popis (vytvoří jej někdo jiný ale státní úřad jej uzná). Od 1. 1. 2017 musí být toto zavedeno i u nás.

Původní postoj ÚKZÚZ byl, že se do nového systému zavede jen minimum odrůd. To by znamenalo skok zpět minimálně o 15 let. Desítky odrůd, které byly pracně zavedeny do množení, by rázem nemohlo být množeno.

Postupným jednáním se povedlo tento přístup změnit a konečně v srpnu 2015 se povedlo i dohodnout strukturu a obsah úředně uznaného popisu. Aby se vše stihlo připravit i do legislativního procesu měly by být úředně uznané popisy hotové do 15. 12. 2015.

Nyní se dostávám k jádru věci. Odhaduji, že bude třeba popsat cca 1000 odrůd od všech druhů ovocných stromů, kterými se zabýváme. Dále odhaduji, že náklady na jeden úředně uznaný popis budou 500 Kč.

Poptávali jsem prostředky na tuto činnost přímo na MZe i na MŽP. Zásadním problémem je, že díky tomu jak se vlekla jednání, mají obě ministerstva pro rok 2015 již rozděleny prostředky použitelné pro daný účel. Odtud pomoc nepřijde. Inspirovalo mě to k malému testu, jak velká a jak odhodlaná je vlastně zájmová skupina, která fandí starým odrůdám. Chtěl bych vás všechny poprosit o zaslání finančního daru v minimální výši 500 Kč, který umožní sestavit úředně uznaný popis alespoň pro jednu odrůdu. Pokud budete chtít přispět i více určitě můžete.

Prostředky zasílejte na účet: 754594036/5500 pod variabilním symbolem 151215

Do zprávy pro příjemce můžete napsat jméno odrůdy nebo odrůd, na které by jste chtěli příslušné prostředky věnovat. Pokud nám na mail: ec.meluzina@volny.cz pošlete svoje nacionále (jméno, příjmení, trvalé bydliště a rok narození) a specifický symbol pod kterým jste platbu poukázali, vystavíme vám sponzorskou smlouvu, kterou můžete uplatnit v rámci svého daňového příznání. Do mailu můžete napsat také zda chcete být informování o tom, jak to všechno dopadlo.


Tuto výzvu prosím rozšiřujte mezi všechny lidi, o kterých víte, že jim záleží na uchování starých odrůd. Jsem ohromě zvědavý zda se podaří nalézt alespoň 1000 lidí ochotných věnovat 500 Kč na jejich záchranu.

Na závěr ještě dva kontakty:

Ing. Zdeněk Trnka má na starosti problematiku na MZe ČR: Zdenek.Trnka@mze.cz

Ing. Radmila Šafaříková je ředitelkou národního odrůdového úřadu spadajícího pod ÚKZÚZ radmila.safarikova@ukzuz.cz

Pokud by jste chtěli klást otázky zda a jak se připravuje legislativní úprava pro množení starých a krajových třeba i naprosto konkrétních odrůd, můžete jim poslat na toto téma dotaz.

Pokud by jste chtěli klást dotazy mě tak jsem vám k dispozici na výše uvedeném e-mailu nebo na telefonním čísle 777 086 620.Sign in to add your comment.
dave

dave 10/03/2015 3:21 a.m. Postup EU-politbyra včetně postupu českých úřadů - politbyra se mi nezdá. Ve středověku by za těchto podmínek obyvatelstvo vymřelo. Existence úřadů je placena z vynucených daní daňových poplatníků. Úřad již dostal zaplaceno předem za nulovou činnost a chtěl by více, to je superlichva. Myslím že přes tohle vlak nejede.