Pražské ovocné dědictví

Ovocné sady, aleje i osamělé stromy tvoří po staletí nedílnou součást naší krajiny. Nikdy nebyly jenom zdrojem potravin, hrály také roli při stabilizaci mikroklimatu, bránily vodní i větrné erozi, poskytovaly stín na cestách. V neposlední řadě měly také podíl na utváření našeho estetického vnímání krajiny – tedy způsobu, kterým na krajinu nazíráme, na tom, co nám na ní připadne ladné, harmonické, na tom, v čem vidíme její krásu.

Chytře obhospodařované sady mají obrovský pozitivní potenciál pro lidské i ne-lidské obyvatele a návštěvníky města. Prvním mohou sloužit jako zdroj volně přístupného ovoce zajímavých a polozapomenutých odrůd i jako přírodě blízký rekreační prostor (na rozdíl od městských parků navíc téměř bez omezujících regulací a zákazových cedulí).

Pro rostliny a živočichy při správné péči představují vysokokmenné sady biotop, který z naší krajiny již téměř vymizel. Prosvětlené sady s lučním porostem nabízí potravu i domov velké řadě často vzácných či ohrožených motýlů, brouků, ptáků a drobných obratlovců.

Zvláštní místo na pomyslné ovocné mapě zaujímá Praha. Při svém růstu do svého území začlenila mnoho okolních obcí včetně zemědělsky obhospodařovaných ploch volné krajiny – polí, luk a sadů. Na území Prahy tak jenom Magistrát hl.m. Prahy dnes pečuje o víc než padesát sadů s výměrou přes šedesát hektarů. Sadů je ale mnohem více a jejich plocha se může blížit sto hektarům (zhruba sto padesát fotbalových hřišť).

Ovocné stromy se dožívají i sta let, péči jim věnuje mnoho generací hospodářů. Spojují nás tak s těmi, kdo o ně pečovali před námi i s těmi, kdo se z nich budou radovat po nás. Mohou nám pomoci najít naše místo v krajině, vrátit se do cyklického času přírodních rytmů. Mohou nám pomoci udržet ve zdraví krajinu města i krajinu duše.

Sběračův průvodce po pražských sadech

Ať už máte rádi krajinu, ovocné stromy, atmosféru starých sadů, zašlé časy nebo jen hledáte cíl či záminku pro výlet do městské “přírody”, můžete se při plánování svých procházek inspirovat naším Malým průvodcem po historických sadech Velké Prahy.